Op locatie

  Welkom bij de Bosbergtoren

De Bosbergtoren is dagelijks te bezoeken van 10:00 tot 18:00 uur (’s winters van 10.00-17.00 uur)

Entreeprijs €2,50 per persoon. Volg de instructies op de toegangsportaal

Tips voor toegang

Met de pinpas:

 • Na elke betaling één persoon naar binnen.
 • Na de tweede piep tegen het draaikruis duwen (niet trekken!)
 • Als je pinpas niet werkt (of paslimiet bereikt is) kun je ook online een ticket bestellen. KLIK HIER

Online ticket

 • Online ticket betaal je met IDEAL, KLIK HIER om online ticket te bestellen
 • Je ontvangt de ticket per E-mail
 • Tickets ouder dan een jaar zijn niet meer geldig

Mindervaliden ticket

 • De rolstoeldeur werkt niet met de pinpas
 • Ticket voor mindervalidendeur is online te bestellen of verkrijgbaar bij TIP-Appelscha, Boerestreek 23
 • De mindervalidendeur heeft een eigen ticketlezer naast de deur
 • Bij misbruik van de mindervalidendeur wordt aangifte gedaan bij de politie

Wat te doen bij storingen?

Pinpas werkt niet (buitenlandse pas, creditcard, of pinlimiet bereikt):

  • Betaal anders: koop online ticket of koop ticket bij TIP Appelscha, Boerestreek 23.

Ticket wordt niet gelezen / werkt niet:

  • Volg instructies op het digitale scherm. Bij een verlopen of gebruikte ticket: koop een nieuwe ticket of betaal met uw pinpas
  • Als er een andere storing is, deze graag melden bij TIP-Appelscha tel 0516-431760. Als een geldig en niet-gebruikt ticket niet werkt, kunt u deze op de dag van constateren  kosteloos omruilen.
  • Als het TIP-kantoor gesloten is, stuur uw mail met ticket en factuur met de datum en het tijdstip waarop u de storing hebt ervaren naar info@debosbergtoren.nl Indien mogelijk graag met korte toelichting van de storing. Bij een storing worden ongebruikte tickets worden in principe aan u vergoed (geldt niet voor gebruikte of verlopen tickets), tenzij er sprake is van verwijtbaar handelen

Ik heb betaald met pin, maar deur gaat niet open:

  • Controleer of het bedrag is afgeschreven. Als bedrag wel is afgeschreven, stuur een mail met datum, tijdstip, banknummer en naam rekeninghouder naar info@debosbergtoren.nl Na controle boeken we het bedrag terug, tenzij er sprake is van verwijtbaar handelen

   Welcome to the Bosbergtoren

The Bosbergtoren can be visited daily from 10:00 AM to 6:00 PM (in winter from 10:00 a.m. to 5:00 PM)

Entrance fee €2.50 per person. Follow the instructions on the entrance portal

Tips for acces

With the debit card:

 • One person enters after each payment.
 • Push (do not pull!) against the turnstile after the second beep.
 • If your debit card does not work (or card limit has been reached) you can also order a ticket online. CLICK HERE

Online tickets

 • Online ticket you pay with IDEAL, CLICK HERE to order online ticket
 • You will receive the ticket by E-mail
 • Tickets older than one year are no longer valid

Disabled ticket

 • The wheelchair door does not work with the debit card
 • Ticket for the disabled door can be ordered online or obtained from TIP-Appelscha, Boerestreek 23
 • The disabled door has its own ticket reader next to the door
 • Abuse of the disabled door will be reported to the police

What to do in case of malfunctions?

Debit card does not work (foreign card, credit card or debit card limit reached):

 • Pay differently: buy a ticket online or buy a ticket at TIP Appelscha, Boerestreek 23.

Ticket is not read / does not work:

 • Follow instructions on the digital screen. With an expired or used ticket: buy a new ticket or pay with your debit card
 • If there is another malfunction, please report this to TIP-Appelscha tel 0516-431760. If a valid and unused ticket does not work, you can exchange it free of charge on the day of discovery.
 • If the TIP office is closed, send your e-mail with ticket and invoice stating the date and time when you experienced the malfunction to info@debosbergtoren.nl If possible, please include a brief explanation of the malfunction. In the event of a malfunction, unused tickets will in principle be reimbursed to you (does not apply to used or expired tickets), unless there is a case of culpable conduct

I paid with a debit card, but the door won’t open:

 • Check whether the amount has been debited. If the amount has been debited, send an email with the date, time, bank number and name of the account holder to info@debosbergtoren.nl After checking, we will refund the amount, unless there is a question of culpable action

 Bienvenue au Bosbergtoren

La Bosbergtoren peut être visitée tous les jours de 10h00 à 18h00 (en hiver de 10h à 17h)

Droit d’entrée 2,50 € par personne. Suivez les instructions sur le portail d’entrée

Conseils d’accès

Avec la carte de débit:

 • Une personne entre après chaque paiement.
 • Poussez (ne tirez pas !) contre le tourniquet après le deuxième bip.
 • Si votre carte de débit ne fonctionne pas (ou si la limite de la carte a été atteinte), vous pouvez également commander un billet en ligne. CLIQUER ICI

Billets en ligne:

 • Billet en ligne que vous payez avec IDEAL, CLIQUEZ ICI pour commander un billet en ligne
 • Vous recevrez le billet par e-mail
 • Les billets datant de plus d’un an ne sont plus valables

Billet handicapé:

 • La porte du fauteuil roulant ne fonctionne pas avec la carte de débit
 • Le billet pour la porte handicapée peut être commandé en ligne ou obtenu auprès de TIP-Appelscha, Boerestreek 23
 • La porte handicapée a son propre lecteur de ticket à côté de la porte
 • L’abus de la porte handicapée sera signalé à la police

Que faire en cas de dysfonctionnements ?

La carte de débit ne fonctionne pas (carte étrangère, carte de crédit ou limite de carte de débit atteinte)

 • Payer différemment: acheter un billet en ligne ou acheter un billet au TIP Appelscha, Boerestreek 23.

Le ticket n’est pas lu / ne fonctionne pas

 • Suivez les instructions sur l’écran numérique. Avec un billet périmé ou utilisé : achetez un nouveau billet ou payez avec votre carte de débit
 • S’il y a un autre dysfonctionnement, veuillez le signaler à TIP-Appelscha tel 0516-431760. Si un billet valide et non utilisé ne fonctionne pas, vous pouvez l’échanger gratuitement le jour de la découverte.
 • Si le bureau TIP est fermé, envoyez votre e-mail avec ticket et facture indiquant la date et l’heure auxquelles vous avez rencontré le dysfonctionnement à info@debosbergtoren.nl Si possible, veuillez inclure une brève explication du dysfonctionnement. En cas de dysfonctionnement, les billets non utilisés vous seront en principe remboursés (ne s’applique pas aux billets utilisés ou périmés), sauf cas de conduite fautive

J’ai payé avec une carte de débit, mais la porte ne s’ouvre pas

 • Vérifiez si le montant a été débité. Si le montant a été débité, envoyez un e-mail avec la date, l’heure, le numéro de banque et le nom du titulaire du compte à info@debosbergtoren.nl Après vérification, nous vous rembourserons le montant, sauf s’il s’agit d’une action fautive

   Wilkommen bei den Bosbergtoren

Der Bosbergtoren kann täglich von 10:00 bis 18:00 Uhr besichtigt werden (im Winter von 10 bis 17 Uhr)

Eintritt 2,50 € pro Person. Folgen Sie den Anweisungen am Eingangsportal

Tipps für den Zugang

Mit der Debitkarte:

 • Nach jeder Zahlung tritt eine Person ein.
 • Nach dem zweiten Piepton gegen das Drehkreuz drücken (nicht ziehen!).
 • Sollte Ihre Debitkarte nicht funktionieren (oder das Kartenlimit erreicht sein), können Sie auch online ein Ticket bestellen. KLICKEN SIE HIER

Online-Tickets

 • Online-Ticket zahlen Sie mit IDEAL, KLICKEN SIE HIER, um ein Online-Ticket zu bestellen
 • Sie erhalten das Ticket per E-Mail
 • Tickets, die älter als ein Jahr sind, verlieren ihre Gültigkeit

Behindertenticket

 • Die Rollstuhltür funktioniert nicht mit der EC-Karte
 • Eine Eintrittskarte für die Behindertentür kann online bestellt oder bei TIP-Appelscha, Boerestreek 23, bezogen werden
 • Die behindertengerechte Tür verfügt über einen eigenen Ticketleser neben der Tür
 • Missbrauch der behindertengerechten Tür wird der Polizei gemeldet

Was tun bei Störungen?

Debitkarte funktioniert nicht (Auslandskarten-, Kreditkarten- oder Debitkartenlimit erreicht)

 • Anders bezahlen: ein Ticket online kaufen oder ein Ticket bei TIP Appelscha, Boerestreek 23 kaufen.

Ticket wird nicht gelesen / funktioniert nicht

 • Folgen Sie den Anweisungen auf dem digitalen Bildschirm. Bei abgelaufenem oder gebrauchtem Ticket: Kaufen Sie ein neues Ticket oder zahlen Sie mit Ihrer EC-Karte
 • Sollte es zu einer weiteren Störung kommen, melden Sie diese bitte an TIP-Appelscha Tel. 0516-431760. Sollte ein gültiges und unbenutztes Ticket nicht funktionieren, können Sie es am Entdeckungstag kostenlos umtauschen.
 • Wenn das TIP-Büro geschlossen ist, senden Sie Ihre E-Mail mit Ticket und Rechnung unter Angabe des Datums und der Uhrzeit, zu der Sie die Störung festgestellt haben, an info@debosbergtoren.nl. Bitte fügen Sie nach Möglichkeit eine kurze Erläuterung der Störung bei. Im Falle einer Störung werden Ihnen nicht genutzte Tickets grundsätzlich erstattet (gilt nicht für genutzte oder abgelaufene Tickets), es sei denn, es liegt ein Fall schuldhaften Verhaltens vor

Ich habe mit einer Debitkarte bezahlt, aber die Tür lässt sich nicht öffnen

 • Prüfen Sie, ob der Betrag abgebucht wurde. Wenn der Betrag abgebucht wurde, senden Sie eine E-Mail mit Datum, Uhrzeit, Banknummer und Name des Kontoinhabers an info@debosbergtoren.nl. Nach Prüfung erstatten wir den Betrag, sofern kein Verschulden vorliegt